Tunnbröd från Orsa

Ingredienser

5 kg sammanmalet kornmjöl
3½ liter vatten

Beredning

Mjölet lägges i tråget och det kalla vattnet påhälles, litet i sänder, under det man inarbetar det i mjölet. Härmed fortsättes, tills allt vattnet är inarbetadt och då bör degen vara så hård att den endast obetydligt ger vika för fingrets tryck. Den knådas nu tills den blifvit smidig.

Från denna deg afskiljas ämnena, hvilka med händerna utformas till tämligen stora kakor.

Bordet mjölas nu väl och äfvenså kakan, hvarefter kaflingen begynner. Därtill begagnas en kafvel, försedd med runt om gående refflor. Först kaflas kakan ut på en ledd, sedan svänges den och kaflas ut på den andra ledden. Så åter en gång på den första. För hvarje gång mjölas väl under och öfver. Ofvanpå sopas mjölet jämt med en mjölborste.

När kakan blifvit för stor att flyttas med händerna, rullas den upp på kafveln och svänges på detta sätt. Kaflingen fortsättes nu hela tiden på samma ledd och man söker att få kakan så jämntjock och rund som möjligt samt att behålla kanterna hela.

När man nu skall mjöla bordet, skjuter man en lång, tunn trästicka in under kakan och svänger med dess tillhjälp upp den ena halfvan. Efter verkställd mjölning, svängdes den åter tillbaka, hvarefter på samma sätt förfares med den andra halfvan.

När kakan är nog tunn och skall gräddas, skjutes den åter trästickan in under densamma på höger sida. Så lägges en lång, tämligen tjock käpp strax innanför den på kakans öfversida med sin öfre ända jämnsmed kakans öfverkant. Den yttersta delen af kakan svänges medels trästickan öfver käppen och därefter rullas hela kakan upp på den. Käppen med kakan stickes in i ugnen och kakan rullas hastigt ut på hällen.

Ugnen är murad med lutning. Längst ner mot väggen brinner hela tiden eld. Ugnen bör vara bra nog varm.

När kakans yta börjar se ”knottrig” ut, vändes den med trästickan. Med stickan tages också kakan ut, när den är färdiggräddad, hvarefter den lägges på ett skynke, och mjölet på båda sidor afborstas. Till slut vikes den i 6 delar.

Recept och beskrivning: Anna Ekman, Perargården, Skattungbyn, Orsa, Dalarna.
Upptecknat: Den 26 juli 1907 av Anna Ekman (Uppsala 29403:3b)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 04 januari 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.