Till vad används så kallad fabrikspotatis?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Fabrikspotatis används framför allt till framställning av stärkelse och alkohol.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.