Länkar och lästips om mjölk

Litteratur

Om mjölk och kreatur

Bringéus, Nils-Arvid (2009). Den skånska smaken. En bok om gångna tiders matvanor i Skåne. I samarbete med skåneländska gastronomiska akademien, Carlssons

Bringéus, Nils-Arvid (1965). Den skånska syltemjölken, Gastronomisk kalender 1966. Stockholm: Gastronomiska akademien, Bonniers.

Eriksson, Lars H, (1983). Färskosten och kampen på ostfronten, Gastronomisk kalender 1984. Stockholm: Gastronomiska akademien, LTs förlag.

Erixon, Sigurd (1934.) Elda över och under, Saxons bok på 75-årsdagen. Stockholm: Saxon&Lindström.

Grafström, Margareta (1979). Träsniderier i Ångermanland. Smörmått och smörkrus samlade i ord och bild. Härnösand: Bokförlaget Ångermannia.

Israelsson, Carin (2005). Kor och människor - Nötkreatursskötsel och besättningsstorlekar på torp och herrgårdar 1850-1914. Hedemora: Gidlunds.

Jönsson, Håkan (2005) Mjölk - en kulturanalys av mejeridiskens nya ekonomi. Eslöv: B Östling bokförlag Symposion.

Leibring, Katarina & Svanberg, Ingvar (red) (2017). Geten i Sverige . Uppsala: Institutet för språk och folkminnen.

Lindquist, Nils (1968). En bit ost: ett stycke kulturhistoria. Helsingborg: Svenska Mejeritidningen.

Nilsson, Ingar & Orre, Ia (2015). Svenska ostmakare och ostar. Malmö:  Arena Bokförlag.

Ragnar, Martin (2013). Gotländska mejerier. Klintehamn: Gotlandica förlag.

Ragnar, Martin (2013). Svensk ostkultur. Stockholm: Carlssons.

Ränk, Gustav (1966). Från mjölk till ost - drag ur den äldre mjölkhushållningen i Sverige, Nordiska museets handlingar 66. Stockholm: Nordiska Museet.

Söderlind-Myrdal, I (1977). Att kärna smör, Fataburen 1977, Nordiska museets och Skansens årsbok. Stockholm: Nordiska museet.

Om fäbodar

Andersson, G (1990). Östra Arådalen – fäbodliv i Oviksfjällen. Östersund: Jämtlands läns museum.

Berg, Kristina (2002). Ost från fäbodarna. En studie om osttillverkningen i Jämtland och Härjedalen Östersund: Länsstyrelsen i Jämtlands län och Jamtli, Fäbodriket.

Eriksson, Manne Fäbodar i Uppland under 1800-talets senare hälft, Upplands Fornminnesförenings tidskrift XLIII:2”

Erixon, Sigurd (1917). Några bidrag till det nordiska husets historia – om eldhus, Fataburen 4

Frödin, J (1925). Siljansområdets fäbodbygd, Skrifter utg av Vetenskapssocieteten i Lund 5

Hagberg, Louise (1918). Fäbodlif i Medelpad. Skildring från 1880-talet, Fataburen 3

Johansson, L (1933). Fäbodar i en jämtlandssocken. En historia över Frostvikens fäbodväsen, Fataburen

Kardell, L, Olofsson, M (1997). Klövsjös fäbodar. Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet.

Larsson, Jesper (2009). Fäbodväsendet 1550-1920. Ett centralt element i Nordsveriges jordbrukssystem. Östersund: Jamtli förlag.

Larsson, Jesper (2011). Fäbodens förändring: från ryggrad i nordsvensk djurhållning till upplevelser och märkesprodukter i Jordbruk och och skogsbruk i Sverige sedan år 1900 s 222-237, Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden nr 53, 2011. Stockholm: Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA)

Leffler, M (2006). Vad hette korna? Dagens situation och framtidsutsikter för fäbodarnas livsmedelsproduktion sett från producent och myndighet. Gävle: Länsstyrelsen Gävleborg

Levander, Lars (1943). Övre Dalarnas bondekultur – under 1800-talets förra hälft . Skrifter utg av Kungl Gusfav Adolfsakademien för foklivsforskning.

Självhushållet 11:1 , (1947). Hem och hemarbete 11:3, Skrifter utg av Kungl Gustav Adolfsakademien för folklivsforskning.

Levander, L (1953). Älvdalskt arbetsliv under årtionden omkring 1800-talets mitt, Skrifter utg genom Landsmåls och folkminnesarkivet i Uppsala. Ser b:8

Lidman, Hans red (1963). Fäbodar, Stockholm: LTs förlag

Lidman, Hans, Nyman, Anders (1965). Fäbodminnen utg i samarbete mellan Nordiska Muséet och Fäbodkommittén inom Samfundet för hembygdsvård, Stockholm. Stockholm: LTs förlag

Linnman, J Några anteckningar om allmogens mjölkhushållning i Dalarna. Socknarna söder och väster om Siljan, Fataburen 1/1

Ljung, T (2011). Fäbodskogen som biologiskt kulturarv, Uppsala: CBM:s skriftserie 49

Montelius, Sigvard (1977.) Fäbodväsendet i övre Dalarna. Stockholm: Inst för folklivsforskning.

Nordlander, J (faksimilutgåva fr 1885). Fäbodväsendet i Ångermanland – med sidoblick på förhållandena i närliggande landskap. Stockholm: Norstedts

Tiderman-Österberg, Jennie & Thorell, Erik (2019). Fäbodlandskap och vallmusik. Falun: Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund.

Tunón, Håkan & Bele, Bolette (2019). Fäboden. Naturen, kulturen och kulturlandskapet. CBM:s skriftserie 109. Uppsala: CBM, NIBIO

Turister i Fäbodvallen- slutrapport för projekt Vägledning för fäbodturism, Jordbruksverket 2007-2010.

Törnqvist, Victoria (2002). Livet runt en fäbod. Rättviks Hembygdsförening.

Werf, Gerda (2011.) Lokas fäbodar under 500 år, från urminnes hävd. Älvdalen: Juts böcker

Länkar

Uppdaterad 15 juli 2021

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.